งานวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานส่วนเทคโนโลยีสารสนเศ กรณีศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สพบ.(ทัศนีย์ อาดำ)

     เผยแพร่งานวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานส่วนเทคโนโลยีสารสนเศ กรณีศึกษา

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย นางทัศนีย์ อาดำ 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่