ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ. (สายสัมพันธ์ คีรีรัตน์)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดทำโดย สายสัมพันธ์ คีรีรัตน์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ  สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่