ความต้องการกิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต (soft skill) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ สพบ. (สุรพงษ์ โพธิ์ขาว)

     เผยแพร่วิจัย ความต้องการกิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต (soft skill) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย สุรพงษ์ โพธิ์ขาว  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่