แนวทางการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ)

     เผยแพร่วิจัย แนวทางการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดทำโดย เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่