วิจัยเรื่อง ความสำพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับก่อนประเมิน) (ชฎษพร โพธิ์ถาวร)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ความสำพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย ชฎาพร โพธิ์ถาวร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ กองแผนงาน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่