แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Digital Disruption เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาปริญญาโท กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ สพบ.(ประภัทรา ปักกัดตัง)(ฉบับก่อนประเมิน)

แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Digital Disruption เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาปริญญาโท กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ สพบ.(ประภัทรา ปักกัดตัง)(ฉบับก่อนประเมิน)

เพื่อแพร่วิจัยเรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Digital Disruption เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาปริญญาโท กรณีศึกษาคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย นางสาวประภัตรา ปักกัดตัง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


ดาวน์โหลดเอกสาร