วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สพบ. (เนตรณัฏฐ์ ธีรัตม์อังกูร)

     เผยแพร่ วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดทำโดย นางสาวเนตรณัฏฐ์ ธีรัตม์อังกูร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักสิริพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่