วิจัยเรื่องการศึกษาระดับการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุน สพบ.ต่อนโยบายความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน (นางสาวภารดี เทพคายน) ฉบับก่อนประเมิน

     เผยแพร่วิจัยเรื่องการศึกษาระดับการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อนโยบายความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน  จัดทำโดยนางสาวภารดี เทพคายน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  สำนักงานอธิการบดี

เชิญดาวน์โหลดที่นี่