วิจัยเรื่อง การศึกษาภาพลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์ (นรพรรณ หลงเจริญ)

วิจัยเรื่อง การศึกษาภาพลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์ (นรพรรณ หลงเจริญ)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง การศึกษาภาพลักษณ์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์ 

จัดทำโดย นางสาวนรพรรณ หลงเจริญ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่