วิจัยเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน (มารยาท ซิมเจริญ) ฉบับก่อนประเมิน

วิจัยเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน (มารยาท ซิมเจริญ) ฉบับก่อนประเมิน

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน (Willingness to Apply Management Information System (MIS)

for Managing Financial Statement) จัดทำโดย นางสาวมารยาท ซิมเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินปฏิบัติการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่