วิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการงานสารบรรณของกองคลังและพัสดุ สพบ. (ภัทรลดา วรพันธ์) ฉบับก่อนประเมิน

วิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการงานสารบรรณของกองคลังและพัสดุ สพบ. (ภัทรลดา วรพันธ์) ฉบับก่อนประเมิน

     เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการงานสารบรรณของกองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

(Guidelines for enhancement of excellence document work service of Finance and Procurement Division)

จัดทำโดย นางสาวภัทรลดา วรพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่