วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ สพบ. กรณีการวางแผนพัฒนาความสามารถสมรรถนะ (วันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม)

วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ สพบ. กรณีการวางแผนพัฒนาความสามารถสมรรถนะ (วันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนาความสามารถสมรรถนะ (Competency Individual Development Plan) 

จัดทำโดย นางสาววันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่