วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์ของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (นิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล) ฉบับก่อนประเมิน

วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์ของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (นิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล) ฉบับก่อนประเมิน

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์ของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จัดทำโดย นิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่