งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา (กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล) ฉบับก่อนประเมิน

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา (กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล) ฉบับก่อนประเมิน

     เผยแพร่ งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดทำโดย กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาว์โหลดที่นี่