วิจัยเรื่อง “ปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” โกวิทย์ ประดิษฐ์ผล

วิจัยเรื่อง “ปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” โกวิทย์ ประดิษฐ์ผล

        เผยแพร่วิจัยเรื่อง “ปัจจัยพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

จัดทำโดย โกวิทย์ ประดิษฐ์ผล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

 

เชิญดาว์โหลดที่นี่