วิจัยเรื่อง การรับรู้และความต้องการที่มีต่อการใช้บริการ NIDA Library Mobile Application ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อติกานต์ ม่วงเงิน

วิจัยเรื่อง การรับรู้และความต้องการที่มีต่อการใช้บริการ NIDA Library Mobile Application ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อติกานต์ ม่วงเงิน

           เผยแพร่วิจัยเรื่อง “การรับรู้และความต้องการที่มีต่อการใช้บริการ NIDA Library Mobile Application ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

PERSEPTIONS AND NEEDS TOWARD NIDA LIBRARY MOBILE APPLICATION SERVICE OF NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION STUDENT

จัดทำโดย อติกานต์ ม่วงเงิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาว์โหลดที่นี่