ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อภาพลักษณ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ. (กนกวรรณ จันทร)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อภาพลักษณ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัณนบริหารศาสตร์  จัดทำโดย นางกนกวรรณ จันทร ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ

เชิญดาวน์โหลดที่นี่