คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กาญจน์ชิตา ทันเที่ยง)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย กาญจน์ชิตา ทันเที่ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ สำนักงานสภาสถาบัน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่