ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สพบ. (ชนิษฐา ทิพยมนตรี)

     เผยแพร่งานวิจัยความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดทำโดย ชนิษฐา ทิพยมนตรี  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับชำนาญการ สำนักงานตรวจสอบภายใน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่