แรงจูงใจในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ทัศนีย์ อาดำ)

     เผยแพร่วิจัยแรงจูงใจในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย ทัศนีย์ อาดำ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผยระดับปฏิบัติการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่