การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม)

     เผยแพร่งานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังก่อนและเมื่อสิ้นสุดการศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม จัดทำโดย ธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่