ความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อการให้บริการงานทะเบียน กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา สพบ. (ธัญวรัตม์ การสมโชค)

     เผยแพร่งานวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อการให้บริการงานทะเบียน กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย ธัญวรัตม์ การสมโชค ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่