ภาวะผู้ตามกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สพบ. (นวนจันทร์ หัสดง)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ภาวะผู้ตามกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย นวนจันทร์ หัสดง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ คณะภาษาและการสื่อสาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่