การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (นิภาวรรณ วังคะวิง)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  จัดทำโดย นิภาวรรณ วังคะวิง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่