ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สพบ. (ปานจิตร ธูปเทียนรัตน์)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย ปานจิตร ธูปเทียนรัตน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่