ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารของนักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว สพบ. (ภารดี เทพคายน)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารของนักศึกษาคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย ภารดี เทพคายน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่