วิจัยสำรวจสภาวะการทำงานและการนำความรู้ไปใช้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทการทำงานระดับสากล (สงคราม ไชยแก้ว)

     เผยแพร่วิจัยสำรวจสภาวะการทำงานและการนำความรู้ไปใช้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทการทำงานระดับสากล จัดทำโดย สงคราม ไชยแก้ว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่