การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ : กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สัมพันธ์ ยิ้มกัน)

การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ : กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สัมพันธ์ ยิ้มกัน)

     เผยแพร่วิจัย การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีวิธีเฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ : กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย สัมพันธ์ ยิ้มกัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

เชิญดาวน์โหลด