การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing (สุชาดา บินยูซบ)

     เผยแพร่การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing จัดทำโดย สุชาดา บินยูซบ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญดาวน์โหลดที่นี่