การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงบเงินทุนคณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556-2560 (วัฒนา คุ้มรักษา)

     เผยแพร่การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงบเงินทุนคณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556-2560 จัดทำโดย วัฒนา คุ้มรักษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ  กองคลังและพัสดุ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่