คู่มือการจัดทำรายการโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสารไทยบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon สำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ. (กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำรายการโยงหัวเรื่องดรรชนีวารสารไทยบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon สำนักบรรณสารการพัฒนา จัดทำโดย กรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

เชิญดาวน์โหลดที่นี่