คู่มือการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์ (เนตรทราย ทันเที่ยง)

     เผยแพร่คู่มือการสรรหานายกสภาสถาบัน และกรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์ จัดทำโดย เนตรทราย ทันเที่ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ สำนักงานสภาสถาบัน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่