คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (จิตติมา เดียงไธสง)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการพัมนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  จัดทำโดย จิตติมา เดียงไธสง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่