คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D Online) สพบ.ระดับคณะ และระดับสถาบัน (ฐิติภรณ์ พันธุ์ประภา)

     เผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D Online) สพบ.ระดับคณะ และระดับสถาบัน จัดทำโดย ฐิติภรณ์ พันธุ์ประภา  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ  กองแผนงาน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่