คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะบริหารธุรกิจ สพบ. (ศิริมา แสงมนุษย์)

     เผยแพร่คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย ศิริมา แสงมนุษย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่