การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีน (ECRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานระบบตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ สำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ. (อติกานต์ ม่วงเงิน)

     เผยแพร่วิจัย การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีน (ECRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานระบบตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ สำนักบรรณสารการพัฒนา จัดทำโดย อติกานต์ ม่วงเงิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่