การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้วยแนวคิดลีนของกองแผนงาน สพบ.(อัญญา นิ่มสุข)

     เผยแพร่วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ด้วยแนวคิดลีนของกองแผนงาน จัดทำโดย อัญญา นิ่มสุข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ กองแผนงาน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่