การปฏิบัติทางพุทธศาสนาและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลแห่งตนของบุคลากรสายสนับสนุน (นันทธภร ศิริโวหาร)

     เผยแพร่วิจัยการปฏิบัติทางพุทธศาสนาและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลแห่งตนของบุคลากรสายสนับสนุน จัดทำโดย นันทธภร ศิริโวหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ  สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่