การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี สพบ. (สมภพ มูฮัมหมัด)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดทำโดย สมภพ มูฮัมหมัด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ  กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่