หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 65