คู่มือแนวทางเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment at Programme Level (ฉบับก่อนประเมิน) รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ

คู่มือแนวทางเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment at Programme Level (ฉบับก่อนประเมิน) รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ

     เผยแพร่คู่มือแนวทางเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน AUN-QA Assessment at Programme Level 

จัดทำโดย รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

    เชิญดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

     ดาวน์โหลดไฟล์ exhibit

00Exhibit AUN-QA 1-13 AUN-QA 4-2 AUN-QA 10-4 AUN-QA 11-14
AUN-QA 0-1 AUN-QA 1-14 AUN-QA 4-3 AUN-QA 10-5 AUN-QA 11-15
AUN-QA 0-2 AUN-QA 1-15 AUN-QA 5-1 AUN-QA 10-6 AUN-QA 12-1
AUN-QA 0-3 AUN-QA 1-16 AUN-QA 5-2 AUN-QA 10-7 AUN-QA 12-2
AUN-QA 0-4 AUN-QA 1-17 AUN-QA 5-3 AUN-QA 10-8 AUN-QA 12-3
AUN-QA 0-5 AUN-QA 1-18 AUN-QA 5-4 AUN-QA 10-9 AUN-QA 12-4
AUN-QA 0-6 AUN-QA 1-19 AUN-QA 5-5 AUN-QA 10-10 AUN-QA 12-5
AUN-QA 0-7 AUN-QA 1-20 AUN-QA 6-1 AUN-QA 10-11 AUN-QA 12-6
AUN-QA 0-8 AUN-QA 1-21 AUN-QA 7-1 AUN-QA 10-12 AUN-QA 12-7
AUN-QA 0-9 AUN-QA 1-22 AUN-QA 7-2 AUN-QA 11-1 AUN-QA 12-8
AUN-QA 1-1 AUN-QA 2-1 AUN-QA 7-3 AUN-QA 11-2 Cancellation of AUN-QA
AUN-QA 1-2 AUN-QA 2-2 AUN-QA 7-4 AUN-QA 11-3  
AUN-QA 1-3 AUN-QA 2-3 AUN-QA 8-1 AUN-QA 11-4  
AUN-QA 1-4 AUN-QA 2-4 AUN-QA 8-2 AUN-QA 11-5  
AUN-QA 1-5 AUN-QA 2-5 AUN-QA 8-3 AUN-QA 11-6  
AUN-QA 1-6 AUN-QA 3-1 AUN-QA 9-1 AUN-QA 11-7  
AUN-QA 1-7 AUN-QA 3-2 AUN-QA 9-2 AUN-QA 11-8  
AUN-QA 1-8 AUN-QA 3-3 AUN-QA 9-3 AUN-QA 11-9  
AUN-QA 1-9 AUN-QA 3-4 AUN-QA 9-4 AUN-QA 11-10  
AUN-QA 1-10 AUN-QA 3-5 AUN-QA 10-1 AUN-QA 11-11  
AUN-QA 1-11 AUN-QA 3-6 AUN-QA 10-2 AUN-QA 11-12  
AUN-QA 1-12 AUN-QA 4-1 AUN-QA 10-3 AUN-QA 11-13